Lekarz - przepisy i ich interpretacja

Zgoda bywa uciążliwa

Zgoda bywa uciążliwa

Lekarze dentyści mogą podejmować leczenie małoletnich pacjentów tylko wtedy, jeśli ich rodzice wyrażą na to stosowną zgodę

Za życiem

Za życiem

Minister Zdrowia zobligowany został ustawą do zamieszczenia na stronie internetowej ministerstwa informatora o uprawnieniach przysługujących zgodnie z omawianą ustawą.

Co nowego w radiologii

Co nowego w radiologii

Nowelizowana ustawa Prawo atomowe wprowadzi zmiany, które kierownicy jednostek organizacyjnych będą zobowiązani wdrożyć po uprawomocnieniu się przepisów prawa.

Opinia „zaoczna”

Opinia „zaoczna”

Wszystkie trzy przepisy wyraźnie podkreślają konieczność osobistego badania przed wydaniem orzeczenia.

Gabinet w domu i mieszkaniu

Gabinet w domu i mieszkaniu

comment 2

Warto przybliżyć niektóre wymogi i skutki natury podatkowej czy prawnoadministracyjnej, jakie wiążą się obecnie z prowadzeniem gabinetów w budynkach, które nie są wyłącznie przeznaczone na przychodnie lub gabinety lekarskie.

Kosmetolog to nie lekarz

Kosmetolog to nie lekarz

Inwazyjne zabiegi estetyczne zarezerwowane dla lekarzy, coraz częściej wykonują kosmetyczki i kosmetolodzy. Co na to przepisy, czy można grubą kreską oddzielić uprawnienia jednych i drugich w tym zakresie?

Błąd lekarski a polityka karania

Błąd lekarski a polityka karania

comment 5

Niewątpliwie szpitale i ich pracownicy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wymiaru sprawiedliwości od wielu lat, ale obecnie ściganie lekarzy zdaje się wręcz elementem oficjalnej polityki karnej.

Klauzula opt-out dla rezydentów

Klauzula opt-out dla rezydentów

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych powstaje pytanie, czy lekarze rezydenci mogą być stroną umowy opt-out, podobnie jak lekarze świadczący pracę na podstawie umów uregulowanych w kodeksie pracy.

SOR: odmowa przyjęcia

SOR: odmowa przyjęcia

Należyta staranność i niezbędny czas – to wymagania stawiane lekarzowi, które przy innych zachowaniach, uznanych przez lekarskie sądy za zawodowe przewinienia, już w tym miejscu poddawaliśmy analizie.

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także związane jest z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu.

Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem praw pacjenta

Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta zobowiązuje do ich przestrzegania organy władzy publicznej, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, a także – co istotne – osoby wykonujące zawody medyczne oraz inne, uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Nowe przepisy prawne

Nowe przepisy prawne

Obowiązkowi ewidencjonowania lekarze i lekarze dentyści podlegają od chwili rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie opieki medycznej. Nie korzystają bowiem ze zwolnienia z tego obowiązku w okresie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym wykonali taką usługę.

O tajemnicy lekarskiej raz jeszcze

O tajemnicy lekarskiej raz jeszcze

Nie ulega wątpliwości, że tajemnicą lekarską objęte jest wszystko, o czym lekarz dowiedział się w związku z wykonywaniem zawodu. Mówi o tym zarówno art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak i art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Prawa lekarza

Prawa lekarza

comment 2

Lekarz pełni w społeczeństwie rolę szczególną, towarzyszy każdemu od narodzin aż do śmierci. Dlatego powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.

Jak się pieczętować?

Jeśli właściciel pieczątki ma taką wolę, może na niej umieścić tytuł i stopień naukowy, numer telefonu i adres.