Placówka - przepisy i ich interpretacja

Podstawa prawna roszczeń o zapłatę za usługi ratownictwa medycznego
19.04.2018
Mając na uwadze liczne zmiany prawne wprowadzone w ostatnim czasie w ratownictwie medycznym, pojawia się niezwykle ważkie zagadnienie podstaw prawnych do świadczeń na rzecz podmiotów wykonujących zadania ratownicze w stanach nagłych, wykraczające poza kontrakt z NFZ...
Zakres uprawnień pielęgniarki – pytania i odpowiedzi
19.04.2018
W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych borykających się z coraz większym niedoborem lekarzy i pielęgniarek, pojawiają się pytania, czy czynności do tej pory zwyczajowo wykonywane przez lekarzy, mogą być wykonywane przez pielęgniarki.
Nowe zasady gospodarki odpadami i termin wykonania zmian budowlanych
02.02.2018
W związku z tym, iż w dniu 24 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MZ z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, warto zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany wprowadzone tym aktem oraz powtórzyć podstawowe zasady gospodarowania odpadami.
02.02.2018
Odpłatność za stosowanie wieloogniskowych soczewek przy zabiegu leczenia zaćmy
02.02.2018
W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ pojawia się wielokrotnie wątpliwość formalno-prawna, czy podmiot może obciążyć pacjenta za procedurę inną niż ta, która jest refundowana przez NFZ, zgodnie z warunkami kontraktu, np. w zakresie nowszego rozwiązania materiałowego?
Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi
29.11.2017
W dniu 24 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
29.11.2017
Czy fizjoterapeuta wykonujący zabieg rehabilitacyjny jest zobowiązany każdorazowo do podpisania się pod wykonanym zabiegiem?
29.11.2017
Rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania przewiduje wprowadzanie podpisu fizjoterapeuty tylko w przypadku...
Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
24.04.2017
Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także związane jest z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu.
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z upadków szpitalnych
08.03.2017
Upadki w szpitalu są jednymi z najczęściej występujących zdarzeń niepożądanych. W piśmiennictwie międzynarodowym szacuje się, iż statystycznie na 1000 osobodni przypada od 5 do 18 upadków.