Pacjent - przepisy i ich interpretacja

Dostęp rodziców po rozwodzie do dokumentacji medycznej dziecka

Dostęp rodziców po rozwodzie do dokumentacji medycznej dziecka

Poza fatalnymi skutkami społecznymi, byli małżonkowie stają się obecnie nie lada wyzwaniem dla podmiotów leczniczych w zakresie udostępniania informacji o dziecku, przekazywania dokumentacji medycznej, wyrażania zgody na zabieg...

Zakażenia szpitalne

Zakażenia szpitalne

Wzrost ilości oraz „zaawansowania biologicznego” bakterii występujących w podmiotach leczniczych, a w związku z tym wzrastające ryzyko dla bezpieczeństwa pacjenta i jego powrotu do zdrowia powoduje, iż orzecznictwo sądowe oraz praktyka prawna zmierza w kierunku „uprawdopodobnienia” zakażenia szpitalnego w miejscu jego wykazania przez stronę występującą z pozwem – zazwyczaj pacjenta.

Żądanie pracodawcy poddania się badaniom przez pracownika

Żądanie pracodawcy poddania się badaniom przez pracownika

comment 1

W związku ze specyfiką realizacji przez podmiot leczniczy procedur medycznych, np. badań mikrobiologicznych, może się pojawić sytuacja, w której badania te będą dotknięte wadą polegającą na zainfekowaniu próbki...

Informacja dla pełnomocnika rodziny pacjenta po jego śmierci

Informacja dla pełnomocnika rodziny pacjenta po jego śmierci

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych coraz częściej zdarza się, iż z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej zgłasza się ustanowiony przez rodzinę zmarłego fachowy pełnomocnik procesowy – radca pracy lub adwokat.

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także związane jest z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu.

Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem praw pacjenta

Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta zobowiązuje do ich przestrzegania organy władzy publicznej, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, a także – co istotne – osoby wykonujące zawody medyczne oraz inne, uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Prawa rodziny pacjenta

Prawa rodziny pacjenta

Relacja lekarza z rodziną pacjenta bywa trudna. Emocje związane z pobytem osoby bliskiej w szpitalu i niepokój o jej stan przeradzają się niekiedy w pretensje, żal, a nawet agresję wobec personelu medycznego.

Zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym

Zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym

Jednym z podstawowych zagadnień natury prawnej, mających znaczenie dla lekarzy zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych, jest sposób uzyskiwania zgody pacjentów. Wymóg jej uzyskania jest fundamentalną zasadą związaną z prowadzeniem badań klinicznych.

Informacja o pacjencie w szpitalu

Informacja o pacjencie w szpitalu

W praktyce podmiotów leczniczych występuje zagadnienie i problem, czy osoby nie posiadające uprawnień lekarza lub pielęgniarki (np. rejestratorka lub sekretarka) mogą udzielać informacji, czy w szpitalu przebywa wskazany przez zainteresowanego pacjent.

Opieka psychiatryczna

Opieka psychiatryczna

Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest wykonywana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej - w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej.

Wykonywanie badań zleconych przez „obcych” lekarzy systemu

Wykonywanie badań zleconych przez „obcych” lekarzy systemu

Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania pielęgniarki lub położnej. Ustawodawca nie wskazuje...

Karta zgonu – istota prawna dokumentu

Karta zgonu – istota prawna dokumentu

comment 2

W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych powstaje problem i zagadnienie prawne, czy kartę zgonu pacjenta można i należy uznać za element dokumentacji medycznej pacjenta – zmarłego i kto jest uprawniony do jej otrzymania.

Jak się pieczętować?

Jeśli właściciel pieczątki ma taką wolę, może na niej umieścić tytuł i stopień naukowy, numer telefonu i adres.